Volby do Poslanecké sněmovny PČR

Rozhodnutím prezidenta republiky publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 135/2017 byly dne 2. 5. 2017 vyhlášeny volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se budou konat ve dnech 20. a 21. 10. 2017.

Právní úprava voleb do zastupitelstev krajů
zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Harmonogram úkolů a lhůt

Vydávání voličských průkazů

Podle ustanovení § 6a zákona č. 247/1995 Sb. O volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, lze také v případě voleb do Parlamentu České republiky hlasovat na voličský průkaz. Na ten bude moci volič hlasovat nejen v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR, ale také v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí u zastupitelského úřadu (např. při zahraniční dovolené, při zahraničním studijním či pracovním pobytu). Voličské průkazy vydávají obecní úřady v místě trvalého pobytu voliče.

O voličský průkaz může volič požádat ode dne vyhlášení voleb, a to následujícími způsoby:

  • PÍSEMNĚ - písemná žádost o vydání voličského průkazu se podává obecnímu úřadu příslušnému dle místa trvalého pobytu voliče (u kterého je volič zapsán ve stálém seznamu voličů), a to nejpozději do pátku 13. října 2017 do 16:00 hodin (do této doby musí být žádost obecnímu úřadu doručena). Žádost v listinné podobě musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče (= volič žádost např. zaslal poštou). Ověření podpisu je v daném případě u správních úřadů osvobozeno od správního poplatku (osvobození se však nevztahuje na ověření podpisu na poště, u Hospodářské komory ČR či u notáře). Žádost lze zaslat (podat) též v elektronické podobě, avšak pouze prostřednictvím datové schránky (musí se jednat o osobní datovou schránku voliče, zaslání žádosti z datové schránky jiné osoby je nepřípustné).
    POZOR!!! 
    Novelou volebních zákonů č. 90/2017 Sb. byla zrušena možnost zaslání žádosti o vydání voličského průkazu v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem voliče!!!
  • OSOBNĚ - v tomto případě není písemná žádost voliče požadována, neboť obecní úřad o ústní žádosti voliče o vydání voličského průkazu po prokázání jeho totožnosti sepíše úřední záznam, osobně lze o vydání voličského průkazu požádat nejpozději do středy 18. října 2017 do 16:00 hodin, kdy se uzavřou seznamy voličů.

Pro volby do Parlamentu České republiky může volič požádat o voličský průkaz již od okamžiku vyhlášení voleb, tedy od 2. května 2017.

Voličské průkazy se mohou VYDÁVAT nejdříve ve čtvrtek 5. října 2017, a to:

  • osobně voliči,
  • osobě, která se prokáže písemnou plnou mocí s ověřeným podpisem voliče k převzetí (vyzvednutí) voličského průkazu,
  • voličský průkaz se voliči v dostatečném časovém předstihu zašle na jím uvedenou adresu na území ČR, nebo na uvedenou adresu do zahraničí, popř. jej může zaslat na základě žádosti voliče i na adresu příslušného zastupitelského úřadu, u kterého bude volič hlasovat.

 

Voliči, kteří budou chtít volit na voličský průkaz, si mohou o něj požádat osobně na obecním úřadě v Rychnově na Mravě č.p. 63, v úředních hodinách Po, St 8:00 - 11:30; 12:30 - 17:00 hod a v jiných dnech po domluvě na tel. čísle 461 100 455 nebo 774 85 22 85. 

Datum vydání: 
25.09.2017