Volby do zastupitelstva Pardubického kraje 2016

Prezident republiky vyhlásil dne 6. května 2016, svým rozhodnutím ze dne 6. května 2016, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 138/2016, volby do zastupitelstev krajů a volby do 1/3 Senátu PČR, které se budou souběžne konat ve dnech 07. a 08. října 2016, případné druhé kolo voleb do Senátu PČR se uskuteční ve dnech 14. a 15. října 2016.

Volby do Senátu PČR proběhnou na území Pardubického kraje ve volebním obvodu č. 43 se sídlem v Pardubicích a dále ve volebním obvodu č. 46 se sídlem v Ústí nad Orlicí. Ve volebním obvodu č. 50 Svitavy se do Senátu PČR nevolí. 

Volby do zastupitelstev krajů upravuje zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o volbách"), prováděcím předpisem je vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška"). V širším pojetí se voleb do zastupitelstev krajů dotýká také zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o obcích").

Harmonogramy úkolů a lhůt naleznete v příloze.  

INFORMACE PRO VOLIČE
Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, může ode dne vyhlášení voleb (tj. již od 6. května 2016) požádat obecní úřad v místě svého trvalého pobytu o vydání voličského průkazu. Voličský průkaz se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu voličů v územním obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny.

Voliči, kteří budou chtít volit na voličský průkaz, si mohou o něj požádat osobně na obecním úřadě, v úředních hodinách Po, St 8:00-17:00 hod, v ostatní dny po domluvě na tel: 461 100 455.

VOLIČ MŮŽE POŽÁDAT O VYDÁNÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU:

PÍSEMNĚ - písemná žádost o vydání voličského průkazu se podává obecnímu úřadu příslušnému dle místa trvalého pobytu voliče (u kterého je volič zapsán ve stálém seznamu voličů), a to nejpozději v termínu do pátku 30. září 2016. Žádost v listinné podobě musí být opatřena ověřeným podpisem voliče (= volič žádost obecnímu úřadu zaslal např. poštou). Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě, bude-li tato opatřena uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo zaslána prostřednictvím datové schránky.
OSOBNĚ - v tomto případě není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad o ústní žádosti voliče o vydání voličského průkazu po prokázání jeho totožnosti sepíše úřední záznam, osobně lze o vydání voličského průkazu požádat nejpozději do středy 5. října 2016 do 16:00 hodin, kdy se uzavře stálý seznam voličů.

Písemnou žádost o vydání voličského průkazu pro volby do ZO Pardubického kraje naleznete v příloze. 

 

Datum vydání: 
10.08.2016