Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Obecní úřad Rychnov na Moravě  povoluje kácení zeleně rostoucí mimo les dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v katastrálním území Rychnov na Moravě.
Žádat o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les (stromy a keře) může podat pouze vlastník pozemku, na kterém stromy nebo keře rostou nebo nájemce pozemku se souhlasem vlastníka.
Velikost (obvod) stromu uvedená v žádosti se měří ve výši 130 cm nad zemí.
K žádosti musí být doložen výpis z listu vlastnictví, ne starší jednoho roku, případně čestné prohlášení. Dále kopie pozemkové mapy se zákresem dřevin požadovaných ke kácení.
O kácení stromů nemusí být žádáno, jsou-li tyto na pozemku ve vlastnictví fyzických osob a nemají obvod větší jak 80 cm, měřeno ve výši 130 cm nad zemí. O keře nemusí být žádáno, není-li jejich plocha větší jak 40 m2 souvislého porostu.
Dle zákona č. 114/1992 Sb. se za pokácení dřevin určuje přiměřená náhradní výsadba ke kompenzaci ekologické újmy, vzniklé jejich pokácením. Náhradní výsadbu lze uložit i na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví žadatele.

Datum vydání: 
03.09.2015
Přílohy: