Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍRODNÍHO KOUPALIŠTĚ

 Provozovatel: 
Obec Rychnov na Moravě
Rychnov na Moravě 63
569 34 Rychnov na Moravě
IČO:00277312
zastoupená starostou obce Milanem Hánou

Umístění: 
Rychnov na Moravě, dolní část obce,
Rozloha vodní nádrže 1 350 m2 
Objem nádrže: 2 100m3

Úvodní ustanovení:
Zřizovatelem a provozovatelem přírodního koupaliště v Rychnově na Moravě (dále jen "koupaliště") je Obec Rychnov na Moravě.
Na základě povinností provozovatele a v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, je povinno vydat provozní řád, ve kterém stanoví podmínky provozu koupaliště. Tento řád je platný pro celý areál koupaliště v Rychnově na Moravě. Jeho dodržování a plnění přispěje k dalšímu zlepšení péče o životní prostředí v areálu, ke zvýšení úrovně veřejného pořádku, bezpečnosti občanů, obecné hygieny a tím k vytvoření lepších podmínek pro všechny občany. 


Podmínky provozu: 
- koupaliště zahajuje provoz dne 1. července a končí provoz 31. srpna
- provozní doba není omezena  

- zákaz koupání psů

Hygienické podmínky provozu koupaliště:
Zdrojem vody pro koupaliště jsou přírodní prameny ve vzdálenosti cca 400m nad areálem koupaliště, voda je dopravována přírodním korytem s odkalovacími jímkami a následně potrubím, které je také přerušováno odkalovacími jímkami. U koupaliště jsou umístěny tři sprchy se solárně ohřívanou vodou, voda je
přivedena z vodovodního řádu.  Areál je vybaven snadno dostupnými záchody v minimální vzdálenosti od prostorů pro slunění a koupání. Záchody jsou oddělené pro muže a ženy. V každém sociálním zařízení se nachází umyvadlo s tekoucí vodou, která je přivedena z vodovodního řádu.
Čištění bazénu je zajišťováno před začátkem sezóny. Během sezóny je prováděna pouze povrchová úprava vody (sbírání pevného spadu na hladině vody, odpouštění vodních nečistot). 
Provozovatel je povinen
zajistit kontrolu kvalitu vody v bazénu v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 238/2011 Sb. v platném znění. V četnosti dané vyhláškou a v závislosti na předchozích výsledcích, je prováděn odběr vzorků vody odbornými pracovníky akreditované laboratoře a prováděn laboratorní rozbor a vyhodnocení vody v ukazatelích uvedených ve vyhlášce č. 238/2011 Sb. Odběry se provádějí vždy za provozu, nejdříve 3 hodiny po zahájení. V případě překročení limitní hodnoty pro mikrobiologické ukazatele se provede opakovaný odběr. Při překročení limitní hodnoty i při opakovaném odběru je provoz koupaliště zastaven a následný postup je konzultován s Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje, územní pracoviště Svitavy.

Ochrana životního prostředí a zdraví návštěvníků koupaliště:
Zdraví návštěvníků je chráněno dodržováním čistoty vody v koupališti a sociálních zařízení dozorem správce a personálu nad děním v areálu koupaliště po dobu provozní doby. 
Před zahájením provozu koupaliště v daném roce je provedena údržba koupaliště, jeho vyčištění, úklid volných prostranství koupaliště, včetně sekání trávy a údržby porostu, opravy sociálních zařízení, včetně údržby plotu a dalšího vybavení areálu. 

Sociální zařízení a celý areál se během sezóny uklízí denně před zahájením provozní doby. Úklid sociálního zařízení se provádí podle potřeby také během dne pomocí dostupných čisticích prostředků a dezinfekčních prostředků (Savo, Domestos aj., umístěných ve vyhrazeném prostoru). 

Do vodní nádrže se nesmí vylévat nebo vypouštět tekutiny nebo látky, které by mohly znečistit koupaliště, např. saponáty, kosmetické přípravky apod. 

Ve všech objektech umístěných v areále (WC, převlékárny) musí být udržována čistota. 

Vstup do vody není dovolen osobám postiženým nakažlivými chorobami, kožními parazity, bacilonosičům, osobám zahmyzeným, osobám pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek, jakož i příslušníkům rodin, v nichž se vyskytuje nakažlivá choroba a nemocný není od ostatních izolován. 

Vstup do areálu:
- je bezplatný.

- mládeži do 10 let je návštěva koupaliště povolena v doprovodu osoby starší 
18 let
- koupání je výlučně na vlastní nebezpečí
- za pohyb nezletilých v areálu včetně koupání zodpovídají v plné míře rodiče, případně jejich  
  odpovědní zástupci
- návštěvníci se musí ve vlastním zájmu pohybovat (na vstupech do vody) opatrně a vyvarovat         se 
zbytečným úrazům 
- skákání do vody je na vlastní nebezpečí 
- příruční lékárnička je umístěna ve stánku s občerstvením 
- návštěvníci jsou povinni dbát příkazů a pokynů správce koupaliště a ostatního personálu 

Návštěvníci areálu, provozovatelé rychlého občerstvení a další mají udržovat dobré mezilidské vztahy, poskytovat první pomoc při úrazech, zavolat postiženému lékaře, popřípadě poskytnout osobní vozidlo pro převoz k lékaři nebo do nemocnice. 

V celém areálu jsou všichni povinni dodržovat protipožární a bezpečnostní opatření. 
- udržovat čistotu a pořádek a dodržovat zásady osobní hygieny, zdržet se činnosti znečišťující    
  terén,
 půdu, vodu nebo ovzduší 
- ukládat odpadky na vyhrazená místa, tj. do odpadkových košů a popelnic, umístěných v areálu 
- parkovat s motorovými vozidly na místě k tomu vyhrazeném. 
- vjezd povolen pouze poskytovatelům rychlého občerstvení, stánkařům, a to na základě    
  povolení
 vydaného zřizovatelem, či správcem 
- zamezit nekontrolovanému pobíhání a koupání psů a volnému pobíhání jiného zvířectva v areálu - pohybovat se jen v povolených prostorách 

Zaměstnanci a personál koupaliště:

jsou povinni dodržovat zásady osobní hygieny, nosit čistý oděv a vhodné obutí. 
Provozovatelé občerstvení v areálu koupaliště jsou povinni zajistit pořádek kolem stánků a dodržovat hygienické předpisy. 

Důležitá telefonní čísla 
TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ: 112
POLICIE ČR: 158 
HASIČI: 150 
RYCHLÁ ZDRAVOTNÍ POMOC: 155
PROVOZOVATEL: 733 121 966